ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Viktória Moricová, Kolónia Hviezda 10653/116, 036 01 Martin (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Kolónia Hviezda 10653/116, 036 01 Martin
  email: tekvicovy@gmail.com
  telefón: 0907 089 161
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorou je Viktória Moricová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese tekvicovy@gmail.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

  II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 5. Pri nákupe od vás správca požaduje údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám správca nákup nevie zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. V obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.
 6. V prípade, ak sa rozhodnete u správcu vytvoriť používateľské konto, správca zbiera aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využíva na to, aby s vami vedeli komunikovať. Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že správcovi oznámite aj ďalšie údaje o vás – dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie.
 7. Ak správcovi k tomu udelíte súhlas, uchová si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o produktoch, ktoré vás zaujali, špeciálnych ponukách a týždenných novinkách. Ak správcu kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchováva si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste mu doručili alebo oznámili.

  III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 8. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  – plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  – Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 9. Účelom spracovania osobných údajov je:
  – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 10. Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

  IV. SÚBORY COOKIES
 11. Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok, pretože sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nie je teda potrebný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pre marketingové účely priamo Vám na mieru.
 12. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.
 13. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). Blokovanie cookies vo webovom prehliadači nájdete v popise jeho nastavenia. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
 14. Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.
 15. K profilovaniu dochádza len na základe demografie. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: tekvicovy@gmail.com a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty.
 16. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

  V. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
 17. Správca uchováva osobné údaje:
  – po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 18. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  VI. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)
 19. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy
  – Slovenská pošta, a.s.
  zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  – GAYA s.r.o.
  zaisťujúce marketingové služby
  – GAYA s.r.o.
 20. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov správca spolupracuje, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňuje, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

  VII. VAŠE PRÁVA
 21. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  – právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  – právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  – právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  – právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
  – právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 22. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  VIII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 23. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 24. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 25. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

  IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 26. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 27. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.
 28. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.01.2018.